Posted in Grammar - Map, Non classé

10 – QUESTIONS

TỔNG HỢP CÁC DẠNG CÂU HỎI!!!

Do you love me? Whom do you love? You love me, right?

👉 Đăng kí nhận tư vấn học tiếng Anh: https://goo.gl/zw4cvg 
hoặc để lại #tên và #số_điện_thoại để SAS liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.


1. CÂU HỎI KHÔNG LẤY THÔNG TIN:

Khẳng định – Trợ V+ S + O? – Do you love me?

Phủ định – Trợ V+ not + S + O? – Don’t you love me?

Lựa chọn – Trợ V+ S + O1 + or + O2? – Do you love me or him?

   you/ her/ either/ neither/ both/ not decided

2. CÂU HỎI LẤY THÔNG TIN:

Thông tin chủ ngữ – Who/what/ Which + V + O? – What is love?

Thông tin tân ngữ – Whom/ What/ Which + trợ V + S + V? – Whom do you love?

Thông tin trạng ngữ- When/ Where/ Why/ How + trợ V + S + V + O? – Why do you love him?

3. CÂU HỎI PHỨC:

Tu từ – Trợ V + S1 + V1 + O1 + Từ hỏi + S2 + V2? – Do you know who I am?

Đuôi- S + V + O, right? – You love me, right?

            S + V (phủ định) + O, do/ can/ are… you? You don’t love me, do you?

            S + V  (khẳng định)+ O, don’t/ can’t/ aren’t… you? You love me, don’t you?

 

👉 Đăng kí nhận tư vấn học tiếng Anh: https://goo.gl/zw4cvg 
hoặc để lại #tên và #số_điện_thoại để SAS liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s