Posted in Non classé, VOA - fill in

How Islamic Finance Works

4/7/2016 – 4 mistakes

Islamic: HỒI GIÁO

1.Dubai’s recent debt problems have brought attention to the growth of Islamic finance. A government-owned group of companies, Dubai World, has been seeking to restructure (tái cơ cấu) twenty-six billion dollars of debt. About six billion of it is in Islamic bonds, including a three and a half billion dollar bond set for repayment (sự trả lại) in December.

Các vấn đề nợ hiện nay tại Dubai đang tập trung vào việc phát triển tài chính ở Islamic. Một nhóm công ty thuộc chính phủ, mang tên Dubai World, đã và đang tìm cách tải cơ cấu món nợ 16 tỷ Đô. Khoảng 6 tỷ trong số đó là trái phiếu Islamic, với 3,5 tỷ Đô dành cho việc hoàn trả tháng 12.

2. The biggest difference between Western and Islamic finance involves beliefs about charging interest on borrowed money. In Islam, the basic idea is that you should not make money from money itself.

Khác biệt lớn nhất giữa tài chính Western và Islamic là những kỳ vọng kiếm lãi khi cho vay tiền. Ở Islam, quan niệm cơ bản là không nên kiếm tiền từ chính khoản tiền đó.

3.Instead of interest, lenders charge fees. Ghiyath Nakshbendi at American University in Washington is an expert on Islamic financing .He says: “The bank will estimate its costs based on its fixed costs, variable costs, the cost of their employees, the range  rent and so on and so forth.

Thay vì trả lãi, người cho vay sẽ phải trả các loại phí. Ghiyath Nakshbendi, từ một trường đại học Mỹ ở Washington, là một chuyên gia tài chính Islamic. Ông nói: “Ngân hàng sẽ ước tính chi phí dựa vào chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí chi cho nhân viên, giá thuê cũng như nhiều loại chi phí khác.

4. And from that they estimate how much they are going to charge. But he points out that this system can make Islamic financing costly. The costs of the system are shared by the borrowers.

Từ đó, họ ước tính được phải đánh phí bao nhiêu. Tuy nhiên, tác dụng này có thể làm hao tốn nền tài chính Islamic. Chi phí cho hệ thống này được chia đều cho người đi vay.

5. The fewer the borrowers, the more each has to pay. In many cases, Islamic financing requires the lender and borrower to share profits and losses. Ghiyath Nakshbendi explains what that means with Islamic bonds, called sukuk. He says the bondholders are buying a share of a business or property.

Càng ít người vay thì tiền phí cho mỗi người càng cao. Trong nhiều trường hợp, tài chính Islamic yêu cầu người cho vay và người vay chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ. Ghiyath Nakshbendi giải thích rằng, trái phiếu như vậy ở Islamic được gọi là Sukuk. Ông còn nói, người giữ trái phiếu mua cổ phiếu của doanh nghiệp hoặc tài sản của nó.

6.If business is good, then they could get back more than they expected. But if it fails, then there is no guarantee of repayment Islamic bonds can be structured in different ways, but a major idea is shared profit and loss. Professor Nakshbendi says Islamic lending practices are also supposed to be socially responsible.

Nếu kinh doanh tốt, họ có thể kiếm được khoản tiền hơn mong đợi. Tuy nhiên, nếu thất bại, không có một khoản hoàn trả cổ phiếu đảm bảo nào được cấu trúc theo các cách khác nhau, vì quan điểm chính vẫn là chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ. Gíao sư Nakshbendi nói rằng, thông lệ cho vay ở Islamic thường được ủng hộ để trở nên đáng tin cậy.

7.In world banking, the total share of Islamic finance is less than one percent. But it is growing at the race rate of fifteen to twenty percent a year. There is growing interest in Islamic banking in the West. London is becoming a center of Islamic finance. And France recently proposed changes in finance laws to protect ect Islamic bondholders.

Trong ngành ngân hàng thế giới, tổng cổ phiếu của tài chính Islamic thấp hơn 1%. Nhưng sự tăng trưởng của nó lên đến 15-20% một năm. Có sự tăng lãi suất của ngân hàng Islamic ở phía Tây. London đang dần trở thành trung tâm tài chính Islamic. Và Pháp đang đề xuất thay đổi luật tài chính để bảo vệ người giữ trái phiếu Islamic.

8.Estimates differ, but as much as one and a half trillion dollars may be managed under Islamic rules. In two thousand eight, the International Monetary Fund studied the financial security of Islamic banks. It found that their lack of complex products like futures and derivatives  limits the ability to spread risk.

Đánh giá sự khác biệt, tối đa là 1,5 tỷ tỷ Đô có thể được quản lý dưới luật lệ Islamic. Năm 2008, Qủy tiền tệ Quốc Tế nghiên cứu sự bảo đảm tài chính của ngân hàng Islamic. Qũy này đã nhận ra rằng có sự thiếu sản phẩm phức tạp như hàng hóa kỳ hạn và việc giao nhận hạn chế khả năng rủi ro gia tăng.

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s