Posted in Newspaper, Non classé

Lack of government support blamed as more firms shut

The number of companies shutting up shop rose last year while fewer new ones were incorporated, reflecting the poor business environment and the government’s failure to support business.

Số lượng công ty đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động tăng năm ngoái, trong khi nhiều công ty khác sát nhập với nhau, phản ánh mội trường kinh doanh tồi tệ và thất bại của chính phủ trong ủng hộ doanh nghiệp.

According to a recent report by the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), the number of businesses that shut down or suspended operations increased by 6.29 percent last year to over 54,200.

Theo như báo cáo gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số lượng doanh nghiệp đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động tăng 6.29% năm ngoái, lên 54.200.

Most of them were in the finance, banking, and real estate.

Phần lớn trong đó thuộc ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản.

The number of newly established firms declined by 9.9 percent to 69,900. Their total registered capital was estimated at VND467.3 trillion (US$22.3 billion), also down 9.9 percent from 2011.

Số lượng công ty mới thành lập giảm 9.9% còn 69.000. Tổng vốn đăng ký ước lượng khoảng 467.3 tỷ tỷ đồng, và cũng giảm 9.9% từ năm 2011.

Vietnam now has just 300,000 firms, compared to nearly 700,000 during the past decade.

Việt Nam hiện nay chỉ có 300.000, so với gần 700.000 trong thập kỷ trước.

Most of firms operating in Vietnam now are mainly microenterprises, which have less than 10 employees, and small ones with 10-50 workers.

Hầu hết các công ty hoạt động ở Việt Nam là công ty siêu nhỏ, với ít hơn 10 nhân viên, và đối với công ty nhỏ là khoảng 10-50 nhân viên .

In 2011 some 39 percent of medium-sized companies reduced their staff size and became small firms while 5 percent of small firms became microenterprises.

Năm 2011, khoảng 39% công ty kích cỡ vừa cắt giảm biên chế và trở thành công ty nhỏ, và 5% từ nhỏ thành siêu nhỏ.

The average number of staff in a Vietnamese firm decreased to 34 in 2011 from 74 in 2002.

Lượng nhân viên trung bình ở công ty Việt Nam giảm còn 34 năm 2011 từ 74 năm 2002.

Pham Thi Thu Hang, general secretary of the VCCI, said Vietnam lacks medium-sized and large enterprises that take part in the global supply chains.

Phạm Thị Thu Hằng, tổng thư ký VCCI nói, Việt Nam thiếu doanh nghiệp vừa và lớn để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Only 2.1 percent of firms are medium-sized, the report said.

Chỉ 2.1% doanh nghiệp là vừa, báo cáo nói.

Ineffective measures

Giải pháp không hiệu quả

The VCCI blamed the situation on the poor business environment and the government’s ineffective support measures, which benefit only large firms.

VCCI đổ lỗi vấn đề này cho môi trường kinh doanh kém và giải pháp ủng hộ kém hiệu quả của chính phủ, cái mà chỉ làm lợi cho công ty lớn.

According to the Doing Business 2013 report by the World Bank, Vietnam ranks 99th out of 185 economies for ease of doing business.

Theo như báo cáo của Doing Business của World Bank năm 2013, Việt Nam xếp hạng 99 trong 185 nền kinh tế dễ kinh doanh.

Administrative procedures, despite being reformed for many years, still remain tortuous, hindering businesses, Vu Quoc Tuan, chairman of the Vietnam Handicraft Village Association, said. The VCCI said the country’s business environment has not improved much over the past decade and remains below average.

Thủ tục hành chính, mặc dù đã được cải cách nhiều năm, vẫn rối rắm, cản trở doanh nghiệp, Vũ Quốc Tuấn, chủ tịch Hiệp hội làng thủ công Việt Nam nói. VCCI nói môi trường kinh doanh quốc gia không cải thiện trong thập kỷ vừa qua, và vẫn còn dưới mức trung bình.

The government has proposed amendments to the tax law to cut corporate income tax and also reduced interest rates to help businesses.

Chính phủ đề xuất sự sửa đổi, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm lãi suất để giúp doanh nghiệp.

But companies said the measures have not really worked since their biggest difficulty now is to liquidate inventories, not high tax or interest rates. Some 73 percent of firms polled by the VCCI said large inventories were their biggest concern.

Tuy nhiên các doanh nghiệp cho biết những giải pháp này không thực sự có ích vì khó khăn lớn nhất của họ là thanh lý hàng tồn kho, không phải thuế hay lãi suất cao. 73% công ty khảo sát bởi VCCI nói khối lượng lớn hàng tồn kho là mối lo lắng lớn nhất.

The Ministry of Finance last week announced plans to cut corporate income tax to 22 percent on January 1 next year from the current 25 percent. It plans to bring it down further to 20 percent in 2016-20.

Bộ tài chính tuần trước đã công bố kế hoạch giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% ngày 1/1 năm sau từ mức 25% hiện tại, và dự định giảm còn 20% năm 2016-20.

However, the 22 percent rate would apply earlier to small and medium-sized enterprises from July as they are most vulnerable in the depressed economy, Deputy Minister of Finance Vu Thi Mai said.

Tuy nhiên, tỷ lệ lãi suất này sẽ được áp dụng sớm cho công ty vừa và nhỏ tháng 7 này nếu họ quá khó khăn trong tình hình khủng hoảng kinh tế, Phó bộ trưởng bộ tài chính Vũ Thị Mai nói.

The ministry has also announced a 30-50 percent cut in value added tax for developers of affordable housing from July. Mai said they play an important role in helping low-income buyers and bringing greater liquidity to the property market.

Bộ trưởng còn thông báo rằng 30-35% giảm từ VAT cho sự phát triển của thị trường nhà ở từ tháng 7. Mai nói họ đóng vai trò chính trong giúp đỡ người mua thu nhập thấp và đem lại tính thanh khoản tốt hơn cho thị trường hiện tại.

Nguyen Nhan Phuong, chairman of the Association of Small and Medium-Sized Enterprises of Bac Ninh Province, said the tax reduction would not benefit small and medium-sized firms that are already in deep trouble. It benefits only firms with sound operation that are making profits, he said.

Nguyễn Nhân Phương, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bắc Ninh cho biết, thuế giảm không tạo thuận lợi nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong tình trạng khó khăn. Nó chỉ làm lợi cho công ty hoạt động tốt và có lợi nhuận.

“Most of the weak companies, which should have received support from the government, will not benefit because they have no profits to pay taxes,” he explained.

“Hầu hết các công ty hoạt động yếu, cần sự giúp đỡ của chính phủ, không được lợi vì nó không có lợi nhuận để đóng thuế,” ông nói.

Small and medium-sized firms now find it hard to sell their products, and the government should help them study and update them on foreign markets, he said.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại rất khó để bán sản phẩm của mình, và chính phủ cần giúp họ nghiên cứu và cập nhật từ thị trường quốc tế.

Many companies, whose products can be competitive in foreign markets, have not been able to enter them, he added.

Nhiều công ty, có sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế, không có khả năng thâm nhập thị trường, ông nói thêm.

Meanwhile, the State Bank of Vietnam has cut lowered the maximum deposit rate to 7.5 percent from 8 percent, the first cut this year following six in 2012, raising expectations of cuts in lending rates.

Hiện tại, Ngân hàng nhà nước đã giảm lại suất tiền gửi đến mức thấp nhất, từ 8 xuống 7,5%, lần cắt đầu tiên từ năm 2012, sự mong đợi gia tăng của sự giảm tỷ lệ cho vay.

But economist Le Tham Duong said interest rate cuts no longer excite expectations for the economy.

Tuy nhiên nhà kinh tế học Lê Thẩm Dương nói việc giảm tỷ lệ lãi suất không còn mang lại hứng thú cho nền kinh tế.

“Why will firms borrow when demand is weak and inventories remain high?” he asked.

“Doanh nghiệp vay vốn làm gì khi nhu cầu yếu kém và tồn kho vẫn cao?”

Tran Thi Hong, director of electrical home appliances maker Phuong Hong, said interest rates, despite being cut, remain too high especially for small firms.

Trần Thị Hồng, giám đốc nhà cung ứng thiết bị điện gia đình Phượng Hồng, nói, dù tỷ lệ lại suất giảm, nó vẫn quá xa sỉ với doanh nghiệp nhỏ.

Her company’s bank loans carry over 12 percent interest, but all are short-term, since she does not dare make long-term credit decisions now. “We will borrow only when the rates go below 9 percent,” she said.

Nợ ngân hàng của công ty bà là 12% lãi suất, tất cả là ngắn hạn, vì bà không dám quyết định vay dài hạn: “Chúng tôi sẽ vay nếu giảm xuống còn 9%”.

The VCCI suggested that the government should support firms by minimizing the import of unnecessary products, thus boosting demand for domestic products.

VCCI mong đợi rằng chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách giảm tối đa nhập hàng không thiết yếu, từ đó thúc đẩy nhu cầu hàng hóa trong nước.

Cre: Vietweek & Mr.tuan

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s