Posted in Newspaper, Non classé

Chinese imports monopolize major vegetable market

 1. repository = storeroom = warehouse
 2. border
 3. trade – trade
 4. nationwide
 5. fields
 6. switched to – chuyển sang
 7. supervision – sự giám sát/ bị giám sát
 8. distributors and vendors – nhà phân phối và nhà bán dạo
 9. packages labeled – gói đồ được dán nhãn
 10. bustling market
 11. rotten – hư hỏng
 12. picked up – đón
 13. pocket – dắt túi
 14. big, plump and smooth – to, bụ bẫm và bóng
 15. capacity = ability
 16. region – khu vực
 17. quality certificates – chứng chỉ chất lượng
 18. imposed fines – chịu phạt
 19. inspection – sự kiểm tra
 20. bribed – hối lộ
 21. cargo – hàng hóa
 22. Authorities – chính quyền
 23. Surveillance – sự giám sát
 24. cheat – lừa đảo – cheat

Cho Lon in Ho Chi Minh City, famous as Vietnam’s Chinatown, a repository /ri’pozitri/ of Chinese culture, has a rival.

Chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh , nổi tiếng như phố người Hoa của Việt Nam, là đối thủ về kho tàng văn hóa Trung Quốc.

The Hoa Dinh Market, around 30 kilometers from Hanoi, could well be hailed as another Chinatown.

Chợ Hoa Dinh, khoảng 30km tính từ Hà Nội, có thể được gọi là một phố người Hoa khác.

The market in Bac Ninh Province is one of the biggest agricultural produce suppliers in the country, and most of its products come from across the border.

Chợ ở tỉnh Bắc Ninh là một trong những nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp lớn nhất cả nước, và hầu hết sản phẩm của nó từ biên giới bên kia.

It used to trade in local products which were famous nationwide, but many farmers since the late 1990s have left their fields and switched to trading Chinese produce which are several times cheaper than local ones and thus earns them bigger profits.

Nó thường buôn bán sản phẩm địa phương nổi tiếng toàn quốc, nhưng nhiều nông dân từ cuối những năm 1990 đã rời đồng ruộng và chuyển sang buôn bán sản phẩm Trung Quốc. Những sản phẩm này thường rẻ hơn và do đó mang lại lợi nhuận cao hơn.

A major problem with this is the lack of official supervision of the whole process. The imports are not taxed or checked for safety.

Vấn đề lớn nhất ở đây là thiếu người giám sát chính thức toàn bộ quy trình. Sản phẩm nhập khẩu không hề bị đánh thuế hay kiểm định sự an toàn.

The market trades between 200 and 400 tons of all kinds of vegetables every day, providing stock for distributors and vendors to sell to consumers in smaller markets in Hanoi and other provinces, as also down south in Ho Chi Minh City.

Thị trường trao đổi khoảng 200-400 tấn tất cả các loại rau củ quả mỗi ngày, cung cấp hàng dự trữ cho nhà phân phối và người bán dạo để bán cho khách hàng ở các chợ nhỏ ở Hà Nội cũng như tỉnh thành khác, thậm chí xuống tận thành phố Hồ Chí Minh.

“A hundred percent Chinese. You won’t find a Vietnamese thing,” said a trader named The.

“100% Trung Quốc. Bạn không thể tìm ra thứ nào của Việt Nam,” một thương nhân tên Thế nói.

The owns a warehouse of around 300 square meters that stores 60-70 tons of garlic and onions in packages labeled with no other language but Chinese, and it is among many such warehouses in the bustling market.

Sở hữu kho rộng 300m2 với sức chứa 60-70 tấn hành tỏi với nhãn dán chỉ có một ngôn ngữ là tiếng Trung, và có rất nhiều nhà kho thế này trên thị trường bận rộn.

He told undercover Thanh Nien reporter to feel safe taking stock from his store, as “the Chinese have special preservation methods and their produce can be stored for a long time without getting rotten.”

Ông nói phóng viên bí mật của tờ Thanh niên cứ thoải mái tồn kho hàng từ cửa hàng của mình, “Trung Quốc có những phương pháp bảo quản đặc biệt và sản phẩm có thể tồn kho rất lâu mà không lo hư hỏng.

The produce is transported from Tan Thanh border gate in Lang Son Province, around 100 kilometers away, after it is imported from Hunan, Sidong, Jiangxi and Jiangsu provinces in China.

Sản phẩm vận chuyển từ cửa khẩu Tân Thành ở tỉnh Lạng Sơn, cách khoảng 100km, sau khi được nhập từ tỉnh Hunan, Sidong, Jiangsi, Jiangsu của Trung Quốc.

An area more than 60,000 square meters (around 15 acres) near the border, three times larger than Hanoi’s major wholesale market Long Bien, is used to gather the imported produce before they are picked up by trucks.

Vùng đất trên 60.000m2 gần biên giới, gấp 3 lần chợ Long Biên Hà Nội, thường dùng để hợp các sản phẩm nhập khẩu lại trước khi bỏ lên xe tải.

Customs figures compiled over the first five months this year show that Chinese carrots and potatoes are priced between VND3,500-3,700 (around US16 cents), between two to three times cheaper than prices in Hanoi markets.

Số tiền khách hàng phải trả thống kê trong 5 tháng đầu năm nay cho thấy cà rốt và khoai tây trong khoảng 3.500-3.700, rẻ hơn 2-3 lần giá ở chợ Hà Nội.

Chinese raw produce imports to Vietnam are exempt from tariffs and trade in fresh vegetables is free of value-added tax.

Sản phẩm thô nhập vào Việt Nam không bị đánh thuế, hơn nữa trao đổi thực phẩm xanh không bị đánh VAT.

Nam, a dealer at the border who owns trucks that deliver the Chinese produce to Bac Ninh, said suppliers like The would resell them at prices many times higher.

Nam, thương nhân tại biên giới người có xe tải vận chuyển sản phẩm Trung Quốc đến Bắc Ninh, nói người cung cấp như Thế thường bán lại với giá cao hơn gấp nhiều lần.

“They can pocket VND140-150 million ($6,640-7,110) a trip (of around 30 tons).

“Họ có thể dắt túi 140-150 triệu 1 chuyến hàng (khoảng 30 tấn).”

“That is not to mention times when prices of Chinese produce drop even lower, and traders with large pockets would store a lot of these, waiting for prices to go up and make even bigger profits.”

“Không biết được bao giờ giá sản phẩm bên Trung Quốc sẽ giảm hay tăng, thương nhân nhiều vốn sẽ trữ hàng thật nhiều, chờ giá tăng và nhận được càng nhiều lợi nhuận.”

Vendors buying from The would accept the prices as they can mix the products with local ones and tell buyers that they are Vietnamese produce so that they can charge higher prices. Some vendors do not even bother to mix them, and just sell Chinese imports as locally produced fruits and vegetables.

Người bán lẻ mua từ Thế sẽ đồng ý giá họ thương lượng được và trộn với hàng địa phương sau đó nói với người mua là hàng Việt Nam để đẩy giá lên cao. Vài người bán lẻ thậm chí không thèm trộn mà chỉ bán rau củ quả nhập từ Trung Quốc.

They said the Chinese imports are not only cheaper, but also look better because they are big, plump and smooth, though they do not smell as good as locally grown produce.

Họ nói hàng từ Trung Quốc không chỉ rẻ mà còn to, bụ bẫm, và trơn láng, mặc dù không thơm như hàng địa phương.

Nam said dealers like him also have their own way to increase profit by overloading their trucks, usually up to three times its designed capacity.

Nam nói thương nhân như ông có cách riêng để tăng lợi nhuận bằng cách chất hết mức lên xe tải, khoảng gấp 3 lần trọng tải của nó.

A 10-ton truck would carry 30-35 tons. “The more we can carry, the more money we make.”

Xe 10 tấn có thể chở 30-35 tấn. “Càng mang được nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền.”

The trucks usually leave the border at night and arrive early in the morning, and traders in Bac Ninh are charged VND220,000 ($10) a ton for the delivery.

Xe tải thường rời biên giới lúc đêm và đến và rạng sáng, thương nhân Bắc Ning tính 200.000 một tấn vận chuyển.

Trucks coming from around the country to buy the stock also arrive at night.

Xe tải lấy hàng để bán cũng vận chuyển trong đêm.

Nguyen Van Cuong, head of Vo Cuong ward in the province’s capital town, also named Bac Ninh, said many local farmers have become rich pretty fast with trade in Chinese produce. Some families have been able to buy their own trucks for transporting the goods, he said.

Nguyễn Văn Cường, chủ tịch phường Võ Cường ngoại ô thủ đô, thuộc tỉnh Bắc Ninh, nói rằng nhiều nông dân địa trở nên giàu rất nhanh nhờ buôn bán sản phẩm Trung Quốc. Nhiều gia đình thậm chí có khả năng mua xe tải riêng để vận chuyển hàng hóa.

Cuong said there are around 20 major household businesses that have become prominent in the region.

Cường nói khoảng 20 doanh nghiệp gia đình chính rất nổi toàn khu vực.

They earn between VND2-3 billion ($95,000-142,300) a year, locals said. Vietnam’s per capita GDP in 2012 was $1,596.

Họ kiếm 2-3 tỷ mỗi năm, trong khi GDP Việt Nam chỉ khoảng 1.596 Đô.

Numerous uncounted small traders also make more than $5,000 a year, they said.

Số không đếm xuể của thương nhân nhỏ lẻ có thể kiếm 5.000 Đô mỗi năm.

Cuong said that when local crops are out of season, between 80 to 90 percent of the supply at the market is brought from China through Tan Thanh border gate.

Cường nói rằng khi không phải vụ mùa, 80-90% nhà cung cấp cho thị trường mua từ Trung Quốc thông qua cửa khẩu Tân Thanh.

Bac Ninh market managers said the traders almost always managed to produce legal import documents and quality certificates for their stock. So far this year, they have imposed fines of VND8 million for the import of eight tons of garlic of unclear origin which they seized.

Quản lý chợ Bắc Ninh nói sự trao đổi luôn được quản lý để cung cấp văn bản nhập khẩu hợp pháp và chứng chỉ chất lượng cho hàng của họ. Cho đến năm đó, họ phải chịu phạt 8 tỷ khi nhập 8 tấn tỏi không rõ lai lịch bị bắt giữ.

But Nam said the inspections do not prove a thing as customs officials are already bribed to let the cargo pass without close inspection, and the traders can “buy necessary papers later.”

Nhưng Nam nói sự kiểm tra không chứng minh việc nhân viên mối hàng được hối lộ để cho hàng hóa qua cảng mà không kiểm tra, và thương nhân “có thể mua giấy tờ cần thiết sau.”

Toxic stuff 

chất độc

Authorities in the Central Highlands town of Da Lat in June dumped 26 tons of potatoes from China after samples tested positive for excessive levels of a toxic insecticide called chlorpyrifos, although the owner had produced adequate safety certificates during earlier inspections.

Chính quyền thành phố cao nguyên trung tâm ở Đà Lạt tháng 6 đổ 26 tấn khoai tây từ Trung Quốc sau khi mẫu kiểm định xác thực độ quá mức của chất độc chlorpyrifos, mặc dù người chủ cung cấp đầy đủ chứng chỉ an toàn trong các cuộc kiểm tra trước đó.

Surveillance over two years showed the trader had been importing potatoes from China and local vendors were mixing these with local produce to cheat consumers.

Sự giám sát hơn hai năm cho thấy thương nhân đã nhập khoai tây từ Trung Quốc và hàng địa phương bị trộn cùng và lừa người tiêu dùng rằng đó là hàng địa phương.

In May this year, a wholesale market on the outskirts of Ho Chi Minh City banned traders from selling Chinese ginger after tests found high levels of adicarb, a highly poisonous carbamate pesticide, in a sample.

Tháng 5 năm đó, thị trường bán sỉ ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh cấm thương nhân bán gừng Trung Quốc sau khi kiểm tra và phát hiện hàm lượng cao của adicarb, thuốc trừ sâu cacbamat đầy độc hại, là một ví dụ.

Official figures say that Vietnam imported around 150,000 tons of Chinese produce in the first four months this year, mostly garlic, onions and apples.

Tính toán chính thức cho biết Việt Nma nhập khẩu khoảng 150000 tấn sản phẩm Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay, hầu hết là tỏi, hành và táo.

A report on the website of the Ministry of Industry and Trade earlier this month cited experts as saying Vietnam has a much smaller cultivation area than China and cannot engage in the same large-scale intensive farming.

Một báo cáo trên trang web của Bộ Công nghiệp và Thương mại đầu tháng trích dẫn lời của chuyên gia rằng Việt Nam có nhiều vùng trồng trọt nhỏ hơn Trung Quốc và không thể tham gia vào trồng trọt mật độ cao như vậy.

Hence local prices cannot compete with Chinese imports, they said.

Do đó giá địa phương không thể cạnh tranh với sản phẩm Trung Quốc, ông nói.

Cre: Vietweek & Mr.tuan

 

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s