Posted in Grammar - Map, Non classé

10 – QUESTIONS

https://www.youtube.com/watch?v=8oZpIWb25kI


1. CÂU HỎI KHÔNG LẤY THÔNG TIN:

Khẳng định – Trợ V+ S + O? – Do you love me?

Phủ định – Trợ V+ not + S + O? – Don’t you love me?

Lựa chọn – Trợ V+ S + O1 + or + O2? – Do you love me or him?

   you/ her/ either/ neither/ both/ not decided

2. CÂU HỎI LẤY THÔNG TIN:

Thông tin chủ ngữ – Who/what/ Which + V + O + M? – What is love?

Thông tin tân ngữ – Whom/ What/ Which + trợ V + S + V + M? – Whom do you love?

Thông tin trạng ngữ- When/ Where/ Why/ How + trợ V + S + V + O? – Why do you love him?

3. CÂU HỎI PHỨC:

Tu từ – Trợ V + S1 + V1 + O1 + Từ hỏi + S2 + V2? – Do you know I love him?

Đuôi- S + V + O + M, right? – You love me, right?

            S + V (phủ định) + O + M, do/ can/ are… you? You love me, do you?

            S + V  (khẳng định)+ O + M, don’t/ can’t/ aren’t… you? You don’t love me, do you?

Advertisements